Thông báo khóa tập huấn Quyển sách Đỏ FIDIC 2017 tại Hà Nội (05-06/5/2020) và TP.Hồ Chí Minh (08-09/5/2020)

Chương trình khóa tập huấn Quyển sách Đỏ FIDIC 2017 tháng 5/2020

Mẫu đăng ký tham dự khóa tập huấn Quyển sách Đỏ 2017 tháng 5/2020