Thông báo mời Dự hội nghị BCH, Hội nghị Hội viên 2019, Lễ Công bố Giải thưởng chất lượng VECAS AWARD và Hội Thảo BIM

Chương trinh Hội nghị 29-30 thang 3 2019

Chương trình Hội thảo

Xác nhận tham du (1)