Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên môn Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, phân tích các quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt nam”.

Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ RD108/18 do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện nhằm phân tích sâu các quy định của các nước ASEAN về Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý hành nghề hoạt động xây dựng tại các nước này. Qua đó sẽ đề xuất các quy định về CPD  và mô hình quản lý hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp nhất tại Việt Nam.

Quy định Phát triển nghề liên tục (CPD) là một trong các tiêu chí bắt buộc của Ủy ban điều phối kỹ sư ASEAN khi các kỹ sư thuộc các nước thành viên ASEAN muốn đăng bạ kỹ sư tiêu chuẩn ASEAN và không tuân thủ CPD sẽ bị hủy bỏ tư cách khi xét duy trì. CPD cũng được các nước trong ASEAN như : Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar, Thailand, Brunei ban hành từ Đạo luật, Thông tư, quy định hoặc chương trình chi tiết và được thực hiện thường xuyên; là một trong những tiêu chuẩn khi xét cấp nâng hạng và duy trì chứng chỉ hành nghề hoạt động.

Tại Việt Nam, CPD đã được Bộ Xây dựng quy định trong Quy chế đánh giá đối với kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN ( Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 06 tháng 8 năm 2009) và quy định tại Luật Kiến trúc (Luật số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực từ 1/7/2020).

Tham dự hội thảo có Đại diện Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Lãnh đạo Hiệp hội, các thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ, thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hiệp hội và các chuyên gia của Hiệp hội. Hội thảo đã thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành các quy định về CPD, đề xuất cơ quan chuyên sâu về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng tại Việt Nam như một số nước ASEAN.