Công văn 51 ngày 25.5.2021 Thông báo tham dự giải thưởng FIDIC PROJECT AWARD 2021