1. Thông-báo-Tổ-chức-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-năm-2021-_VECAS-AWARD-2021
  2. Quyết-định-Ban-hành-Quy-định-về-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-năm-2021_VECAS-AWARD-2021-QĐ-số-44-ngày-10.11.2021
  3. Quy-định-về-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-2021-VECAS-AWARD-2021-Ban-hành-kèm-theo-QĐ-44_2021_QĐ-VECAS-ngày-10.11.2021-của-Hiệp-hội-Tư-vấn-Xây-dựng-Việt-Nam