Công văn 59.2017.CV-VECAS ngày 21.4.2017 Giải thưởng FIDIC 2017