1. Thông báo khóa BDKT đấu thầu để thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu_08-09.9.2018
  2. Đăng ký tham dự khóa BDKT đấu thầu_08-09.9.2018