Phiên họp lần thứ Nhất nhiệm kỳ VI của Thường trực Hiệp hội tổ chức ngày 23/12/2020 tại trụ sở Hiệp hội do Chủ tịch Nguyễn Thị Duyên chủ trì. Hội nghị đã thống nhất các nội dung hoạt động trọng tâm cho nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ của Thường trực, công tác tổ chức nhân sự, triển khai hoạt động của Ban Kỹ sư – Tư vấn trẻ.

Sau Đại hội VI (được tổ chức trong tháng 10 năm 2020), Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội: tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ; xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD cho cá nhân; tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội; tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật xây dựng; kết nạp hội viên mới…

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tham gia Thành viên các Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp quyết định thành lập để thẩm định Dự thảo các Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các Nghị định hiện nay:

–  Dự thảo Nghị định về Quản lý Vật liệu xây dựng;

–  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 59/2015; Nghị định 42/2017; Nghị định 100/2018/NĐ-CP)

–  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và Bảo trì các công trình xây dựng (thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP)

–   Dự thảo Nghị định quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế NĐ 68/2019/NĐ-CP)

–  Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng.

Phiên họp lần thứ Nhất của Thường trực Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã kết luận được nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động của nhiệm kỳ VI và sẽ được báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội dự kiến tổ chức cuối tháng 2 năm 2021.