Văn bản pháp quy
Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 26/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 download van ban phap quy
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy download van ban phap quy
Luật số: 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy download van ban phap quy
Luật số: 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy download van ban phap quy