Thông báo
Văn bản pháp quy
Quyết định 495/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 về việc công nhận Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. download van ban phap quy
Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 02/11/2017 về việc Công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng download van ban phap quy
Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 26/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 download van ban phap quy
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy download van ban phap quy
Luật số: 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy download van ban phap quy