Thư mời khóa tập huấn Quản trị hợp đồng FIDIC tháng 11.2018

Chương trình khóa tập huấn Quản trị hợp đồng FIDIC tháng 11 năm 2018

Mẫu Đăng ký / Registration Form of FIDIC Training Courses on (Module 4)